Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

NIEAKTUALNE 

W ramach Inicjatywy JEREMIE o poręczenie kredytu mogą się ubiegać:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014),
 • podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, w tym również absolwenci,
 • podmioty nieposiadające historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Poręczenia udzielane w ramach JEREMIE są:

 • powiązane z kredytem/pożyczką, udzieloną przez Instytucję Współpracującą z Funduszem,
 • udzielane maksymalnie na okres 60 m-cy,
 • obejmują maksymalnie do 70% wartości kredytu i nie więcej niż 100 tys. zł.

 

Warunki udzielania poręczenia w ramach JEREMIE:

 • przedsiębiorca nie jest wykluczona/y, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013,
 • nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C  249/1 z 31.07.2014 r.). 

 

Kredyty poręczane w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej firmy, w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Kredyt zakwalifikowany do projektu JEREMIE nie może być przeznaczony:

 • cele niezwiązane z działalnością gospodarczą MŚP lub na cele konsumpcyjne;
 • spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że kredyty z wyłączeniem leasingu objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez FPK mogą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego MŚP w oparciu o Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE, bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.